JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 1. Referent za pravne, kadrovske poslove i vođenje arhive / 1 izvršilac / puno radno vrijeme
JAVNI OGLAS U PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

ZAPISNIK SA PISMENOG DIJELA ISPITA

ZAPISNIK U PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDJE.

OBAVIJEST o odabiru kandidata na radna mjesta po raspisanom Javnom oglasu

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
„GRADSKE APOTEKE« TUZLA
Ul. Albina i Franje Herljevića br. 1.
75000 Tuzla – Bosna i Hercegovina

Broj: 08-810/19
Tuzla, 29.08.2019. godinje

Obaviještavaju se kandidati koji su se javili na Javni oglas broj 08-721/19 od 06.08.2019. godine za radno mjesto:

Na određeno vrijeme – do 29.08.2020.godine
Magistar farmacije – 11 izvršioca (puno radno vrijeme) primljeni su:

 1. Mr.ph. Majda Priganica
 2. Mr.ph. Anesa Salman
 3. Mr.ph. Emina Atlić
 4. Mr.ph. Alma Mujić
 5. Mr.ph. Dženisa Šabanović
 6. Mr.ph. Elma A. Demirović
 7. Mr.ph. Aida Čorbić
 8. Mr.ph. Jasmina Ademović
 9. Mr.ph. Naida Hadžiabdić
 10. Mr.ph. Nadina Delibegović
 11. Mr.ph. Emina Brkić

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Objavom rezultata konkursa na web stranici Ustanove smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Javnog oglasa. Pored toga, kandidati koji nisu primljeni će o rezultatima Javnog oglasa biti obaviješteni putem telefona.

Rok za prigovor traje osam (8) dana od dana obavještenja.

Direktor ustanove
Mr.ph. Aida Nišić

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos magistra farmacije

JZU “Gradske apoteke” Tuzla, na osnovu Odluke direktora o potrebi zapošljavanja broj 08-719/19 od 05.08.2019.god., raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

 • 11 magistara farmacije na određeno vrijeme – godinu dana

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da je završio farmaceutski fakultet VSS-magistar farmacije
 • da posjeduje važeću licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
 • da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva

Izabrani kandidati trebaju biti spremni za timski rad, rad u smjenama, noćni rad te rad u ap. depoima.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti:

 • kopiju diplome završenog fakulteta
 • kopiju važeće licence nadležne komore
 • potvrdu o radnom iskustvu
 • uvjerenje o državljanstvu

Dokumentaciju dostaviti uz obavezno popunjen Prijavni obrazac, lično ili poštom na adresu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, A.i F. Herljevića br 1. najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijavni obrazac možete pronaći na našoj web stranici: www.apoteke-tuzla.ba

Svi prijavljeni kandidati sa potpunom dokumentacijom će biti obaviješteni putem telefona i e-maila o vremenu održavanja usmenog dijela ispita.

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dostaviti će ljekarska uvjerenja.

Rezultati Javnog oglasa za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme – do 30.10.2019. godine

Magistar farmacije / 8 izvršilaca / puno radno vrijeme
Na određeno vrijeme – na godinu dana

Referent za pravne, kadrovske poslove i vođenje arhive / 1 izvršilac / puno radno vrijeme
Na određeno vrijeme – do 30.06.2019. godine

Fakturista / 1 izvršilac / puno radno vrijeme

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na određeno vrijeme – do 30.10.2019. godine

Magistar farmacije / 8 izvršilaca / puno radno vrijeme
Na određeno vrijeme – na godinu dana

Referent za pravne, kadrovske poslove i vođenje arhive / 1 izvršilac / puno radno vrijeme
Na određeno vrijeme – do 30.06.2019. godine

Fakturista / 1 izvršilac / puno radno vrijeme